From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Povrch (Surface)

Povrchový shader určuje způsob interakci světla dopadajícího na povrch síťoviny objektu. Jedna nebo více funkcí BSDF určuje, zda příchozí světlo je odráženo zpět, láme se k pozorovateli anebo je absorbováno.

Emise definuje, jakým způsobem je světlo vyzařováno povrchem objektu. tím, je možné nastavit, že libovolný povrch může být zdrojem světla.

Terminologie

  • BSDF je zkratka pro obousměrnou distribuční funkci rozptylu. Definuje, jak se světlo odráží a láme na povrchu.
  • Reflection (reflexe) BSDF s odráží příchozí paprsek na stejnou stěnu objetku.
  • Transmission (průchod) BSDF přenášet příchozí paprsek skrze povrch na jeho opačnou stranu.
  • Refraction (lom) BSDF je transmisním typem a mění směr příchozího světla, které pokračuje na druhou stěnu objektu.

Parametry BSDF

Hlavním rozdílem od nefyzikálních rendererů je, že odrazy přímého světla od laml a odrazy nepřímého světla dalších porchů nejsou oddělené, nýbrž se ovládají pomocí jedné funkce BSDF. Což může být lehce omezující, avšak jistě je patrná užitečnost konzistentně vypadajícího povrchu právě jednotným renderem s několika parametry.

For glossy BSDFs, roughness parameters control the sharpness of the reflection, from 0.0 (perfectly sharp) to 1.0 (very soft). Compared to hardness or exponent parameters, it has the advantage of being in the range 0.0..1.0, and as a result gives more linear control and is more easily textureable. The relation is roughly: roughness = 1 - 1/hardness

Pro lesklé BSDFs , ' drsnost parametry ovládat ostrost odrazu , od 0.0 ( dokonale ostrý ) až 1,0 ( velmi měkká) . Ve srovnání s ' tvrdosti ' nebo ' exponent parametry , to má tu výhodu, že je v rozmezí 0,0 .. 1,0 , a v důsledku toho poskytuje další lineární ovládací prvek , a je snadněji textureable . Vztah je zhruba : drsnost = 1 - 1/hardness