From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Розширене виділення

Меню «Виділ» (Select) у режимі «Правка» містить наступні додаткові розширені інструменти для виділення елементів сітей:

Mirror (Дзеркальне)
Виділяє елементи сіті, що дзеркально розміщені.
Linked (Зв'язане) CtrlL
Виділяє усі компоненти, що з'єднані з поточним виділом.
Select Random (Виділити Випадково)
Випадково виділяє групу вершин, ребер або граней, базуючись на певному відсотковому значенні.
Checker Deselect (Зневиділити Шахово)
Знімає почергово через одну виділ із граней, умовно утворюючи схожий на шахову дошку візерунок виділення.
By Number of Verts (За Кількістю Вершин)
Виділяє всі грані, що мають задану кількість вершин.
Sharp Edges (Гострі Ребра)
Дана опція буде виділяти всі ребра, які знаходяться між двома гранями, що мають між собою кут, менший за вказане у панелі інструментів значення. Чим менше цей кут, тим гостріше будуть виділені ребра. Значення 180° дає те, що усі «розгортні» (manifold) ребра будуть виділені.
Linked Flat Faces (Зв'язані Пласкі Грані) (Ctrl⇧ ShiftAltF)
Виділяє зв'язані грані, базуючись на певному пороговому значенні кута між ними. Це корисний засіб для виділу граней, які є планарними (пласкими).
Non Manifold (Не-Розгортне) (Ctrl⇧ ShiftAltM)
Виділяє вершини або ребра, які повністю не оточені геометрією, включаючи межові ребра, плаваючі ребра та поодинокі вершини. Працює тільки у режимах виділу «Vertex» (Вершина) та «Edge» (Ребро).
Interior Faces (Внутрішні Грані)
Виділяє грані, у яких всі ребра використовуються більше, ніж двома гранями.
Side of Active (Бік Активного)
Виділяє усі дані на сіті у напрямку одиночної осі.
Select Faces by Sides (Виділити Грані за Боками)
Виділяє всі грані, що мають задану кількість ребер.
Loose Geometry (Незв'язана Геометрія)
Виділяє усі вершини або ребра, що не є частиною грані.

Виділення за критерієм подібності елементів

Mode: режим Edit (Правка)

Hotkey: ⇧ ShiftG

Menu: Select (Виділ) » Similar (Подібне) » ...

Виділяє компоненти сіті, що мають подібні атрибути з уже виділеними, базуючись на певному пороговому значенні, яке визначається в опціях даного інструмента (нижня частина «Полиці Інструментів»). Опції інструмента залежать від режиму виділу
Vertex Selection Mode (Режим виділу «Вершина»)
Normal (Нормаль)
Виділяє усі вершини, що мають нормалі, направлені в однаковому напрямку з уже виділеними.
Amount of Adjacent Faces (Кількість Суміжних Граней)
Виділяє усі вершини, що мають однакову кількість граней, з'єднаних із ними.
Vertex Groups (Групи Вершин)
Виділяє усі вершини в одній групі вершин.
Amount of connecting edges (Кількість З'єднувальних Ребер)
Виділяє усі вершини, що мають однакову кількість ребер, з'єднаних із ними.


Edge Selection Mode (Режим виділу «Ребро»)
Length (Довжина)
Виділяє усі ребра, що мають однакову довжину з уже виділеними.
Direction (Напрям)
Виділяє усі ребра, що мають подібний напрям (кут) з уже виділеними.
Amount of Faces Around an Edge (Кількість Граней Навколо Ребра)
Виділяє усі ребра, що належать однаковій кількості граней.
Face Angles (Кути Граней)
Виділяє усі ребра, що знаходяться між двома гранями, які утворюють подібний кут, як і в уже виділених.
Crease (Загин)
Виділяє усі ребра, що мають подібне значення параметра Crease (Загин) зі значенням уже виділеного. Параметр «Загин» використовується таким засобом як «Subsurf Modifier (Модифікатор Підподіл Поверхні)».
Bevel (Скіс)
Виділяє усі ребра, що мають однакове значення параметра Bevel Weight (Вагомість Скосу) з уже виділеними.
Seam (Шов)
Виділяє усі ребра, що мають однаковий стан параметра Seam (Шов) з уже виділеними. Параметр «Шов» з можливими значеннями «істина/хиба» використовується при UV-текстуруванні.
Sharpness (Гострота)
Виділяє усі ребра, що мають однаковий стан параметра Sharp (Гострота) з уже виділеними. Параметр «Гострота» з можливими значеннями «істина/хиба» (стяг) використовується таким засобом як «EdgeSplit Modifier (Модифікатор Розділ Ребер)».


Face Selection Mode (Режим виділу «Грань»)
Material (Матеріал)
Виділяє усі грані, на яких однаковий матеріал, з тими, що вже виділені.
Image (Зображення)
Виділяє усі грані, на яких однакова UV-текстура, з тими, що вже виділені (детальніше UV-текстурування).
Area (Площа)
Виділяє усі грані, що мають однакову площу, з тими, що виділені.
Polygon Sides (Сторони Полігона)
Виділяє усі грані, що мають однакову кількість сторін.
Perimeter (Периметр)
Виділяє усі грані, що мають однаковий периметр, з тими, що вже виділені.
Normal (Нормаль)
Виділяє усі грані, що мають однаковий напрям нормалей, з тими, що вже виділені. Це спосіб виділити грані, що мають однакову орієнтацію (кут).
Co-planar (Копланарно)
Виділяє усі грані, що знаходяться приблизно в однаковій площині, з тими, що вже виділені.

Виділення петель

Ви можете легко виділяти петлі компонентів:

Петлі ребер та вершин

Mode: Режим Edit (Правка) → режим виділу Vertex (Вершина) або Edge (Ребро)

Hotkey: AltRMB Template-RMB.png для вершин та CtrlEEdge Loop (Петля Ребер) для ребер

Menu: Select (Виділ) » Edge Loop (Петля Ребер) або Mesh (Сіть) » Edges » Edge Loop (Петля Ребер) для ребер

Утримування натисненою Alt у ході виділення одного ребра правою кнопкою миші дасть виділ петлі ребер, що з'єднані в одну лінію з даним ребром. Утримування натисненими Alt⇧ Shift у ході виділення буде виділяти інші елементи та додавати до поточного виділу.

Виділяти петлі ребер також можна за допомогою пунктів меню Select (Виділ) » Edge Loop (Петля Ребер) та спеціального контекстного меню Edges (Ребра), яке викликається комбінацією (CtrlE).

Режим виділу Vertex (Вершина)
У режимі виділу Vertex (Вершина) ви можете виділяти петлі вершин за допомогою комбінації AltRMB Template-RMB.png, клацаючи при цьому обов'язково на ребрі, яке починається з виділеної вершини, а не на сусідніх вершинах.


Петлі ребер по довжині та ширині.

Ліва сфера на ілюстрації демонструє петлю ребер, що виділена по довжині. Зверніть увагу на те, що дана петля відкрита. Це тому, що алгоритм виділу доходить до вершини на полюсі сфери та завершує свою роботу через те, що вершина на полюсі з'єднана одночасно з більш ніж чотирма ребрами. З іншого боку, права сфера демонструє петлю ребер по ширині, яка замкнута.

Петлі граней

Mode: Режим Edit (Правка) → режими виділу Face (Грань) та Vertex (Вершина)

Hotkey: AltRMB Template-RMB.png

У режимі виділу граней утримування натисненою Alt та клацання ПКМ на одному з ребер дасть виділення петлі граней, з'єднаних в одну лінію разом з даною гранню.

У режимі виділу вершин за допомогою CtrlAlt та ПКМ можна виділити вершини граней, що утворюють петлю.

Виділення петлі граней.

Виділ петлі граней відбувається у сторони, перпендикулярні ребру, на якому було вперше клацнуто AltRMB Template-RMB.png.

Утримування натисненою Alt (зліва) та CtrlAlt (справа) у режимі виділу вершин.


Кільце ребер

Mode: Режим Edit (Правка) → режим виділу Edge (Ребер)

Hotkey: CtrlAltRMB Template-RMB.png або CtrlEEdges (Ребра) » Edge Ring (Кільце Ребер)

Menu: Select (Виділ) » Edge Ring (Кільце Ребер) or Mesh (Сіть) » Edges (Ребра) » Edge Ring (Кільце Ребер)

У режимі виділу Edge (Ребро) утримування натисненими CtrlAlt та клацок ПКМ по ребру дасть виділення послідовності ребер, що між собою не з'єднані та знаходяться на протилежних сторонах граней, що в режимі виділу граней утворюють петлю граней.

Так як і петлі ребер, кільця ребер можна виділяти через меню Select (Виділ) » Edge Ring (Кільце Ребер) та спеціальне меню Edges (Ребра), яке викликається комбінацією клавіш CtrlE у режимі виділу ребер.

Петля ребер (зліва) та кільце ребер (справа).


Виділення по найкоротшому шляху

Mode: Режим Edit (Правка)

Hotkey: CtrlRMB Template-RMB.png

Menu: Select (Виділ)Shortest Path (Найкоротший Шлях)

Виділення граней по найкоротшому шляху між ними за допомогою CtrlRMB Template-RMB.png

Виділяє елементи по найкоротшому шляху між ними.

Виділення внутрішньої області від петлі ребер

Mode: Режим Edit → режим виділу Edge (Ребро)

Hotkey: CtrlESelect Loop Inner-Region (Виділити Внутрішню Область від Петлі)

Menu: Select (Виділ) » Select Loop Inner-Region (Виділити Внутрішню Область від Петлі) or Mesh (Сіть) » Edges (Ребра) » Select Loop Inner-Region (Виділити Внутрішню Область від Петлі)

Опція Select Loop Inner-Region (Виділити Внутрішню Область від Петлі) виділяє усі ребра, що знаходяться всередині закритої петлі ребер. Працює добре тільки у режимі виділу Edge (Ребро). Зверніть увагу, що якщо петля ребер не замкнута, то виділяться усі ребра сіті.

Петля в Область.
Даний інструмент може обробляти також кілька петель.
Цей інструмент працює добре також з «дірками».

Виділення межової петлі

Mode: Режим Edit → режим виділу Edge (Ребро)

Hotkey: CtrlESelect Boundary Loop (Виділити Межову Петлю)

Menu: Select (Виділ) » Select Boundary Loop (Виділити Межову Петлю) or Mesh (Сіть) » Edges (Ребра) » Select Boundary Loop (Виділити Межову Петлю)

Опція Select Boundary Loop (Виділити Межову Петлю) є «логічною інверсією» опції Select Loop Inner-Region (Виділити Внутрішню Область від Петлі), базується на всіх поточно виділених областях та виділяє тільки ребра по межі цих областей. Вона може працювати у будь-якому режимі виділу, але перемикає у режим виділу Edge (Ребро).

Все це простіше ілюструється на прикладі:

Select Boundary Loop (Виділити Межову Петлю) працює навпаки та переходить у режим виділу Edge (Ребро)

Попередня: Базове виділення | Головна | Наступна: Виділення ребер