From BlenderWiki

Jump to: navigation, search

حقوق تالیف

ویرایش بصورت ناشناس

نیازی نیست برای نوشتن اجازه بگیرید،ما از سیستم captcha استفاده میکنیم تا مطمئن شویم که مطلب توسط یک انسان نوشته شده، نه یک ربات، پس کافی است که پس از نوشتن،captcha را با کلمات درست کامل کنید

ویرایش با حساب کاربری ویکی

اگر میخواهید کار شما به حساب شما در نظر گرفته شود، کافی است یک حساب کاربری mediawiki ایجاد کنید

راهنما

  • لطفا راهنماهای نامگذاری و سبک نگارش را مطالعه کنید.
  • این قالب ها را یاد بگیرید و تا میتوانید از آنها استفاده کنید: این امر به نگهدارندگان ویکی اجازه میدهد تا به جای ویرایش تعداد زیادی صفحه، تنها چند گام برای تغیر ویکی بردارند.
  • اگر شما ویکی را بومی سازی میکنید، این صفحه بین المللی سازی را مشاهده کنید.


محتوا

ساختار ویکی


صفحات رسمی

تنها مطالبی که بطور مستقیم و واضح به بلندر مربوط است بنویسید. مطالب غیر مستقیم باید در جای دیگر قرار گیرد:

  • مطالب پیرامون استفاده از بلندر مناسب است
  • مطالعه وسیعتر و اطلاعات تکنیکی باید به جای دیگر منتقل شود.

اگر مطمئن نیستید که مطلب شما شرایط بالا را دارد، با ما تماس بگیرید.

صفحات کاربران

  • در صفحه کاربری شما،کاملا آزادید هر چه میخواهید اضافه کنید(البته باید در رابطه با بلندر باشد).
  • لطفا از نگارش اسپم با لینک به سایتهای تجاری غیرمرتبط با بلندر پرهیز کنید.


صفحه کامل نیست